51dev.com IT技术开发者社区

51dev.com 技术开发者社区

如何向对象里面添加元素,本例是向数组对象中加如元素,方法是一样的。

代码星球阅读(29)2020-08-02 收藏0次评论

该数组格式如下,数组里面是对象,对象里面有数组,看起来复杂,实际上并不难。

 1 waitPayShow: [
 2  {
 3   orderid: 0,
 4   goods:[{
 5    goodid: 0,
 6    price: 10,
 7    number: 2
 8   },{
 9    goodid: 1,
10    price: 10,
11    number: 2
12   }]
13  },
14  {
15   orderid: 2,
16   [{
17    goodid: 2,
18    price: 10,
19    number: 2
20   },{
21    goodid: 3,
22    price: 10,
23    number: 2
24   }]
25   }
26  ]
27 
28 /**
29  * 显示待付款页面
30  */
31  waitPayShow: function () {
32   //创建数组
33   let array = []
34   for (let i = 0; i < this.data.waitPayOrder.length; i++) {
35    let sumPrice = 0
36    let sumNumber = 0
37    for (let j = 0; j < this.data.waitPayOrder[i].goods.length; j++) {
38     let goodsPrice = parseFloat(this.data.waitPayOrder[i].goods[j].price)
39     let goodsNumber = parseFloat(this.data.waitPayOrder[i].goods[j].number)
40     sumPrice += goodsPrice * goodsNumber
41     sumNumber += goodsNumber
42    }
43    //将计算好的内容加到数组对象中
44    array.push(
45     Object.assign({}, this.data.waitPayOrder[i], { totalNumber: sumNumber, totalPrice: sumPrice })
46    )
47   }
48   this.setData({
49    waitPayOrder: array
50   })
51  },

 

如果有大佬发现哪里不妥欢迎指正。qq:1534147975.

以上就是如何向对象里面添加元素,本例是向数组对象中加如元素,方法是一样的。的全部内容。