51dev.com IT技术开发者社区

51dev.com 技术开发者社区

leetcode-位1的个数(位与运算)

leetcode-位1的个数(位与运算)

位1的个数编写一个函数,输入是一个无符号整数,返回其二进制表达式中数字位数为‘1’ 的个数(也被称为)。示例 :输入:11输出:3解释:整数11的二进制表示为00000000000000000000000000001011 示例 2:输入:128输出:1解...